Quy định tách thửa đất khi mua đất chung qua giấy tay

618
Dù mua đất chung thông qua giấy tay bạn cũng đừng vội lo lắng, pháp luật vẫn có quy định tách thửa rõ ràng cho trường hợp này.

Quy định tách thửa đất khi mua đất chung qua giấy tay

Quy định tách thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại NĐ 43/2014/NĐ-CP nêu chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 sửa đổi bổ sung NĐ 01/2017/NĐ-CP.

Quy định tách thửa đất khi mua chung giấy tay là không vi phạm pháp luật

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi không có giấy tờ quyền sử dụng đất và được xem như không vi phạm pháp luật đất đai.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, thời gian từ trước ngày 01/7/2004. Đồng thời, không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, quy định tại điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định theo Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004; nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch, hoặc chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với trường hợp bị thu hồi, được công nhận quyền sử dụng đất:

a. Đối với thửa đất ở có nhà nhưng diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai thì toàn bộ diện tích của thửa đất được công nhận là đất ở.

Nếu thửa đất có nhà ở nhưng diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

b. Trường hợp thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

c. Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này.

d. Theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này, phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tách thửa đất tại Khoản 5 Điều này.

quy dinh tach thua dat khi mua dat chung qua giay tay

Quy định tách thửa đất khi có nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng chung

Khi thửa đất được công nhận có nhiều hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng chung thì hạn mức đất ở quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này được tính bằng tổng hạn mức đất ở của các hộ gia đình, cá nhân đó.

Trường hợp một hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều thửa đất có nhà ở có nguồn gốc của ông cha để lại hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất có nguồn gốc của ông cha để lại, được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 và không vi phạm pháp luật đất đai thì hạn mức đất ở được xác định theo quy định đối với từng thửa đất đó.

Căn cứ quy định trên hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004; nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch, hoặc chưa có thông báo, quyết định thu hồi đất của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất.

MuaBanNhaDat theo TBKD