Đầu tư bất động sản

1279

Dịch vụ Đầu tư Bất động sản Dịch vụ – Real Estate Investment Services (REIS)
Giúp khách hàng của chúng tôi tạo ra và Bảo tồn sự giàu có thông qua kênh đầu tư hấp dẫn nhất hiện nay – kênh đầu tư bất động sản tại thị trường Tp HCM và Hà Nội.

Bộ phận quản lý bất động sản và Bộ phận bán hàng thương mại (Property Management & Commercial Sales Division) đang xử lý một số lượng lớn các tài sản được tiếp quản để quản lý và bảo tồn khả năng sinh lợi của bất động sản. Xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để có thông tin về quản lý tài sản sinh lợi hoặc để bán/chuyển nhượng tài sản bất động sản một cách hiệu quả nhất.

Dịch vụ đầu tư Bất động sản (Real Estate Investment Services – Reis) cung cấp đầy đủ các Dịch vụ Bất động sản, bao gồm:

  1. Kinh doanh thương mại và cho thuê – Commercial Sales and Leasing
  2. Phát triển bất động sản và Quản lý dự án – Real Estate Development & Project Management
  3. Khai thác các tài sản được ủy quyền quản lý và bảo đảm khả năng sinh lợi cao nhất.
  4. Tư vấn & bảo vệ tài sản BĐS để giảm thiểu thuế phải đóng trên tài sản này – Consulting & Real Estate Tax Protests. 
  5.  Quản lý tài sản dân cư và thương mại – Residential and Commercial Property Management.
  6. Đại diện Chủ sở hữu nhà chung cư và Các Hiệp hội Quản lý tài sản – Homeowner and Condominium Association Management.

 Đầu tư bất động sản sử dụng IRA (Individual retirement account) của bạn hoặc Tài khoản hưu trí.